OM OSS/ABOUT US

Våre Web sider er for det meste på engelsk. Har du spørsmål, vennligst send en mail til "tangoverksted@gmail.com", eller kontakt styremedlemmene (se under).

The postings on our WEB side are mainly in English. Please send a mail to "tangoverksted@gmail.com" if you have questions, or contact the board members (see below).
Om Oss og styret 

Stavanger Tangoverksted (STV) er en ideell og medlemsdrevet organisasjon hvor medlemmene hvert år velger et styre.

Medlemmer av styret (se under) kan kontaktes direkte. Hvis du har spørsmål, vennligst send mail til tangoverksted@gmail.com  eller ring til ett av styremedlemmene, se under.

Bli medlem og få innflytelse og medlemsfordeler. Betal kr 350 til konto 8160.07.48920.  Gyldig i 1 kalenderår.

Aktiviteter
Ingen, begrenset eller mye erfaring med tango?

Vi arrangerer kurs, sosiale dansekvelder (milonga), dansetrening(praktika) privattimer og konserter med internasjonale profesjonelle instruktører og musikere. 

I STV kan du lære samt viderutvikle dine ferdigheter i argentinsk tango. Vi arrangerer jevnlig nybegynnerkurs for dem som vil komme i gang med tango - og vi har i tillegg besøk av eksterne profesjonelle instruktører fra Argentina eller andre steder ca. to ganger pr. semester.

Delta også i våre regulære praktikaer og dansearrangementer i et inkluderende miljø. Alle arrangementer legges ut på Facebook,  websiden. Mail sendes ut for spesielle arrangementer.  
 

Styret 2016  

Ragnhild Holme, styreleder
Ansvarlig for Spor 5
Støtter på informasjon, web, mail
95920779
helst etter kl 15 og helg
Valgt for ett år f.o.m 2016

Mee Lum Nygård, økonomi
Valgt for to år f.o.m 2017

Andreas Stokkeland, Practica / webpage

Andre Sahlman Hanssen, Milonga / Facebook

Annelin Henriksen

Dace Ancane, mail / påmelding
Valgt for to år f.o.m. 2017

Espen Iden, praktika / kurs
Valgt for to år f.o.m. 2016


Kontakt oss på 
About us and the Board 

Stavanger Tangoverksted (STV) is a non-profit organisation run by the members who every year elect a Board.  

Members of the board (see below) may be contacted directly. Pls send a mail to tangoverksted@gmail.com  if you have questions or call one of the board members, see below.

Become a member  and get influence and membership advantages. Kr 350 to account 8160.07.48920. Valid for one calendar year.

Activities
No, limited or a lot of experience with tango?

We arrange courses, social dance evenings (milonga), dance practice (practica) private lessons and concerts with international recognized professional instructors & musicians.

In STV you can learn to dance tango and perfection your Tango skills
We arrange beginner classes regularly and invite professional instructors from Argentina and elsewhere at least two times per semester.

Also join our regular practice/classes and dance events in an inclusive environment. All events are posted on Facebook,  our WEB. Mail is used for special events.

Board 2016  

Ragnhild Holme, chairman
Responsible for Spor 5
Support on information, web, mail
95920779
preferably after 15 hours and weekends
Elected for one year from 2016

Mee Lum Nygård, economy
Elected for two years from 2017

Andreas Stokkeland

Andre Sahlman Hanssen

Annelin Henriksen

Dace Ancane, mail / kurspåmelding 
Elected for two years from 2017

Espen Iden, practica / course
Elected for two years from 2016


Contact us by