OM OSS/ABOUT US

The postings on our WEB side are mainly in Norwegian. Please send a mail to "tangoverksted@gmail.com" if you have questions, or contact the board members (see below).
Om Oss og styret 

Stavanger Tangoverksted (STV) er en ideell og medlemsdrevet organisasjon hvor medlemmene hvert år velger et styre.

Medlemmer av styret (se under) kan kontaktes direkte. Hvis du har spørsmål, vennligst send mail til tangoverksted@gmail.com  eller ring til ett av styremedlemmene, se under.

Bli medlem og få innflytelse og medlemsfordeler. Betal kr 350 til konto 8160.07.48920.  Gyldig i 1 kalenderår.

Aktiviteter
Ingen, begrenset eller mye erfaring med tango?

Vi arrangerer kurs, sosiale dansekvelder (milonga), dansetrening(praktika) privattimer og konserter med internasjonale profesjonelle instruktører og musikere. 

I STV kan du lære samt viderutvikle dine ferdigheter i argentinsk tango. Vi arrangerer jevnlig nybegynnerkurs for dem som vil komme i gang med tango - og vi har i tillegg besøk av eksterne profesjonelle instruktører fra Argentina eller andre steder ca. to ganger pr. semester.

Delta også i våre regulære praktikaer og dansearrangementer i et inkluderende miljø. Alle arrangementer legges ut på Facebook,  websiden. Mail sendes ut for spesielle arrangementer. 

Organisasjonsnummer: 996947564


Styret 2019 

Andreas Stokkeland, Leder
Støtter på informasjon, web, mail
Tlf: 47 27 84 00
helst etter kl 15 og helg
Valgt for ett år f.o.m 2016

Annelin Henriksen, Nestleder

Mee Lum Nygård, Økonomi

Anita Reime, Påmeldinger

Espen Iden, Pedagogisk, practica

André Hanssen, Milonga / facebook

Christian Hvam, Kurs

About us and the Board 

Stavanger Tangoverksted (STV) is a non-profit organisation run by the members who every year elect a Board.

Members of the board (see below) may be contacted directly. Pls send a mail to 
tangoverksted@gmail.com if you have questions or call one of the board members, see below.

Become a member  and get influence and membership advantages. Kr 350 to account 8160.07.48920. Valid for one calendar year.

Activities
No, limited or a lot of experience with tango?

We arrange courses, social dance evenings (milonga), dance practice (practica) private lessons and concerts with international recognized professional instructors & musicians.

In STV you can learn to dance tango and perfection your Tango skills
We arrange beginner classes regularly and invite professional instructors from Argentina and elsewhere at least two times per semester.

Also join our regular practice/classes and dance events in an inclusive environment. All events are posted on Facebook,  our WEB. Mail is used for special events.

Organisation number: 996947564